Onnistunut henkilöarviointi tukee työssä menestymistä

Maria Nevala


Aihe:

Henkilöarvioinnin käyttöä on perusteltu kautta aikojen rekrytoinnista syntyvien kustannusten minimoimisella. Monimenetelmäinen henkilöarviointi on tutkitusti luotettavin metodi onnistuneeseen henkilövalintaan, mutta asiantuntevasti toteutetulla henkilöarvioinnilla voidaan saavuttaa paljon muutakin lisäarvoa kuin ainoastaan selkiyttää ja tukea itse rekrytointitilanteessa tehtävää rekrytointipäätöstä.

Henkilöarviointi tukee tulevaisuuden työuria

Henkilöarviointiprosessissa tavoitellaan aina parhainta yhteensopivuutta tehtävästä annettujen kriteerien ja ehdokkaan osaamisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien välillä. Vaikka arvio on toki aina sen hetkiseen tilanteeseen pohjautuva, arviointiprosessissa rakentuu ymmärrys ehdokkaiden kiinnostuksenkohteista, tarpeista, toiveista, luontaisista taipumuksista ja tulevaisuuden haaveista, jotka ovat hyödynnettävissä mielekkäiden kasvupolkujen rakentamisessa organisaatioissa myös pidemmällä tähtäimellä.

Olen saanut olla pitkän urani aikana mukana näkemässä lukuisia kasvutarinoita, joissa toiveiden ja tarpeiden tietoiseksi tulemisella on ollut oleellinen merkitys sekä työnantajan että hakijan näkökulmista mielekkäiden ja onnistuneiden kasvupolkujen rakentumiseksi.

Henkilöarviointi edistää hyvää johtamista

Onnistunut johtaminen ja tiimin ryhmädynamiikan kehittäminen edellyttävät myös tiimin jäsenten toiveiden ja tarpeiden ymmärtämistä. Ammattitaitoisesti toteutetulla henkilöarvioinnilla voidaan tukea esimiehiä henkilöstönsä ohjaamisessa ja tukemisessa.

Erilaisuuden ymmärtäminen ja yksilöiden välisten erovaisuuksien huomioon ottaminen tukevat tavoitteiden saavuttamista ja nostavat henkilöstötyytyväisyyttä. Pienillä asioilla arjen johtamisessa voi olla hyvin suuri merkitys työviihtyvyyden ja työkyvyn ylläpysymisessä. Kontakteista voimakkaasti motivoituva henkilö innostuu avokonttorissa toimimisesta, kun taas itsenäisyyttä ja rauhaa enemmän kaipaavalle henkilölle tämä voi olla suurikin, jopa ylitsepääsemätön kuormitustekijä.

Henkilöarviointi itsetuntemuksen vahvistajana

Henkilöarviointiprosessissa pysähdytään pohtimaan ja reflektoimaan omaa persoonaa, toimintaa ja käyttäytymistä. Kiireisessä arjessa tällaisten asioiden äärelle harva ehtii pysähtyä pitkäksi aikaa ja vuosien saatossa ehdokkailta olen saanut monesti paljon kiitosta siitä, miten prosessi on selkiyttänyt omia ajatuksia ja lisännyt tietoisuutta omista tarpeista ja toiveista. Palaute arviointiprosessista on avannut monille uusia kulmia oman toiminnan vahvuuksiin ja kehittämisenmahdollisuuksiin ja itsetuntemuksen vahvistuessa oma urasuunnittelu on selkiytynyt ja parhaimmillaan ylipäätään elämänlaatu ja yleinen tyytyväisyys ovat kohonneet.

Maria Nevala

Kirjoittaja on psykologi ja vastaa henkilöarviointiprosessien kehittämisestä Eezy Personnel Oy:ssä

 

Keskustele

Maria Nevala

Maria Nevala

Manager, Assessment Process and Development / Personnel Tampere

Minulla on yksityisen ja julkisen sektorin konsultointikokemusta rekrytoinneissa ja henkilövalinnoissa vuodesta 2001 lähtien.

Ydinosaamisalueitani ovat eri toimialueiden valtakunnalliset ja kansainväliset henkilöarvioinnit ylempi johto-, esimies/päällikkö- ja asiantuntijatason tehtäviin, resurssikartoitukset, 360-arvioinnit ja tulosten fasilitoinnit sekä yksilö- ja ryhmätason uudelleen sijoittumisvalmennukset. Lisäksi vastaan Tampereen yksikön henkilöarviointiassistenttitoiminnasta ja psykologisen henkilöarviointityön organisoinnista.

Lisää kirjoituksiani